عنوان مقاله ترجمه شده:درس های آموخته شده: مزیت ها و معایب روش تحقیق مرکب
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Lessons learned: advantages and disadvantages of mixed method research
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2011Qualitative Research in Accounting & Management13
چکیده فارسی:هدف- هدف این مقاله در درجه اول، بحث در مورد فرضیات تئوری، کیفیت ها، مسائل و ریزسنجی کنترل رویکردهای کمی و کیفی است؛ دوما، برای تشریح درس های روش شناختی است که مولفین حین هدایت مجموعه ای از مطالعات طولی، روی استفاده و فایده کارت امتیاز فرا گرفته اند؛ سوما، برای تشویق محققین برای استفاده واقعی از روش های چندگانه و منابع داده به منظور نشان دادن پدیده های بسیار کاربردی حسابداری است که تا بحال خیلی فهمیده نشده اند.طراحی – روش شناسی – رویکرد - این مقاله ایده ای برپایه تجربیات مولفین در هدایت مجموعه ای از مطالعات روش ترکیبی طولی می باشد. یافته ها – مولفین پیشنهاد دارند که در اکثر مطالعات، استفاده از یک رویکرد روش ترکیبی، بهترین موقعیت را برای جواب سوال های تحقیق فراهم می کند. ابتکار/ ارزش – این مقاله پیشرفتی را برای کسانی که در صدد رفع فضاهای خالی ایدئولوژی مولفین هستند و کسانی که به طور فعال برای انجامش تلاش می کند فراهم می کند.
چکیده انگلیسی:Purpose – The purpose of this paper is first, to discuss the theoretical assumptions, qualities, problems and myopia of the dominating quantitative and qualitative approaches; second, to describe the methodological lessons that the authors learned while conducting a series of longitudinal studies on the use and usefulness of a specialized balanced scorecard; and third, to encourage researchers to actually use multiple methods and sources of data to address the very many accounting phenomena that are not fully understood. Design/methodology/approach – This paper is an opinion piece based on the authors’ experience conducting a series of longitudinal mixed method studies. Findings – The authors suggest that in many studies, using a mixed method approach provides the best opportunity for addressing research questions. Originality/value – This paper provides encouragement to those who may wish to bridge the authors’ ideological gaps and to those who are actively trying to do so.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید