عنوان مقاله ترجمه شده:خواص جذبی مادون قرمز و میکروویو حرارتی نانوکامپوزیت‌های SrTiO3/ SrFe12O19/ پلی‌آنیلین
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Thermal infrared and microwave absorbing properties of SrTiO / SrFe 12 O 19 /polyaniline nanocomposites 3
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Journal of Alloys and Compounds7
چکیده فارسی:پلی‌آنیلین (PANI)، پلیمر منحصر به فردی است که دارای خاصیت جذب الکترومغناطیسی بوده و به عنوان زیرلایه مورد استفاده قرار می‌گیرئ. در این تحقیق، SrTiO3 به عنوان جاذب نور مادون قرمز و هسته و سپس با روش هم‌رسوبی، SrFe12O19 به عنوان جاذب مایکروویو به عنوان پوسته ماده نخست بر روی آن SrTiO3 سنتز می‌شود. در گام بعدی، PANI از طریق پلیمریزاسیون در جا با ساختارهای هسته- پوسته چندگانه بر نانوذرات SrTiO3/ SrFe12O19 پوشش داده می‌شود. اندازه نانومتری و ساختار این نمونه‌ها با استفاده از TEM، XRD و FTIR مورد بررسی قرار می‌گیرند. مورفولوژی نانوکامپوزیت توسط تصاویر SEM نشان داده شده است. خواص مغناطیسی و الکتریکی نیز با روش‌های VSM و چهار پروبه انجام شده است. جذب مادون قرمز (IR) گرمایی و اتلاف بازتاب مایکروویو در μm 40 -10 و GHz 12 -8 به ترتیب مربوط به بسامدهای مادون قرمز و مایکروویو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داده‌اند که نانوکامپوزیت‌های SrTiO3/ SrFe12O19/PANI دارای خواص الکتریکی و مغناطیسی بسیار سازگاری بوده و بنابراین جذب‌پذیری مایکروویو، خواص پهن‌باند بسیار عریضی را نشان می‌دهد. آزمون تصویر گرمایی مادون قرمز، تابع تصویربرداری گرمایی مادون قرمز را نشان داده است که با افزایش SrTiO3/ SrFe12O19 به عنوان هسته بهینه‌سازی شده و وابسته به افزایش PANI به عنوان پوسته نهایی می‌باشد.
چکیده انگلیسی:Polyaniline (PANI) as a unique polymer that also has electromagnetic absorption used as the substrate. In this research, SrTiO 3 was synthesized as IR absorbent and core and then SrFe 12 O as microwave absorbent was prepared on SrTiO 3 19 via co-precipitation method as the first shell. As the next step, PANI was coated on SrTiO 3 /SrFe 12 O nanoparticles via in situ polymerization by multi core–shell structures (SrTiO 3 /SrFe 12 O 19 19 /PANI). Nanometer size and structures of samples were measured by TEM, XRD and FTIR. Morphology of nanocomposite was showed by SEM images. The magnetic and electric properties were also performed by VSM and four probe techniques. Thermal infrared (IR) absorption and microwave reflection loss of nanocomposites were investigated at 10–40 lm and 8–12 GHz, IR and microwave frequencies, respectively. The results showed that the SrTiO 3 /SrFe 12 O /PANI nanocomposites have good compatible electric and magnetic properties and hence the microwave absorbency shows wide bandwidth properties. The infrared thermal image testing showed that the function of infrared thermal imaging was optimized by increasing SrTiO 3 /SrFe 12 O 19 19 as core and independent to increasing PANI as the final shell.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید