عنوان مقاله ترجمه شده:خالص سازی بیولوژیک ترکیب Fc : از بین بردن ناخالصی های مربوط به محصولات متعدد با کروماتوگرافی تعامل آبگریز
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Purification of an Fc-fusion biologic: Clearance of multiple product related impurities by hydrophobic interaction chromatography
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008Journal of Chromatography A7
چکیده فارسی:یک کروماتوگرافی تعامل آبگریز برای تولید یک ترکیب Fc بیولوژیک در مقیاس بزرگ توسعه داده شده است. دو ناخالصی فراوان در محصول با استفاده از رزین بیوتیل و یک مرحله ی شست و شوی ساده و استراتژی شست و شو از مونومر فعال جدا شدند. ظرفیت و تفکیک پذیری مرحله ی HIC زمانی که سدیم سولفات به عنوان نمک لیوتروپیک مورد استفاده قرار گرفت بهینه بود و اندازه ی منفذ رزین بیوتیل 750A° بود. پارامترهای مهم برای کروماتوگرافی بیوتیل و یک منفذ عامل که قادر به ارائه ی محصول با کیفیت بالا در محدوده ی بارگذاری یک ستون عریض می باشد ، با تجزیه و تجلیل فاکتوریل شناسایی شدند.
چکیده انگلیسی:An hydrophobic interaction chromatography step was developed for the large-scale production of an Fc-fusion biologic. Two abundant product- related impurities were separated from the active monomer using a Butyl resin and a simple step-wash and step-elution strategy. Capacity and resolution of the HIC step was optimal when sodium sulfate was employed as the lyotropic salt and pore size of the Butyl resin was 750 analysis identified critical parameters for the Butyl chromatography and an operating window capable of delivering high product quality and yield over a broad column loading range.˚ A. Factorial
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید