عنوان مقاله ترجمه شده:حسابرسان مشغول به کار ، رفتار اخلاقی، و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در مالزی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Busy Auditors, Ethical Behavior, and Discretionary Accruals Quality in Malaysia
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Springer Science+Business Media Dordrecht12
چکیده فارسی:اظهارت حرفه ای و اخلاقی ضروری حسابداران به این معنی است که حسابرسان باید شایسته باشند و در عملکرد حسابرسی خود دقت و مهارت داشته باشند. در این مطالعه ، به بررسی این موضوع می پردازیم که اگر حسابرسان تعداد مشتریانی بیش از حد مجاز داشته باشند و بنابراین باعث ایجاد شک و تردید در مورد توانایی خود در حفظ شایستگی و کیفیت حسابرسی شوند ، چه اتفاقی می افتد. با استفاده از 2803 مشاهده ی شرکت های مالزی از سال 2010 تا 2003 ، دریافتیم که حسابرسان با مشتریان متعدد با کیفیت سود پایین تر در ارتباط قرار دارند ، و نشان دهنده ی تمام اقلام تعهدی و اختیاری می باشند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که شرکت های مشتری اقلام تعهدی و اختیاری را به جای شرکت یا دفاتر خود با حسابرسان فردی گزارش کرده اند که این امر در تعیین کیفیت حسابرسی حائز اهمیت می باشد. علاوه بر این ، ما نشان دادیم که افشای امضای حسابرسان در گزارش های آن ها برای ارزیابی کیفیت حسابرسی در سطح فردی حائز اهمیت می باشد ، و بنابراین منجر به بحث در مورد سودمندی هویت حسابرس در گزارش ها می شود.
چکیده انگلیسی:The required professional and ethical pronouncements of accountants mean that auditors need to be competent and exercise due care and skill in the performance of their audits. In this study, we examine what happens when auditors take on more clients than they should, thus raising doubts about their ability to maintain competence and audit quality. Using 2803 observations of Malaysian companies from 2010 to 2013, we find that auditors with multiple clients are associated with lower earnings quality, proxied by total accruals and discretionary accruals. Our results demonstrate that associating client firms’ reported discretionary accruals with individual auditors, rather than their firms or offices, is important in determining audit quality. Moreover, we demonstrate that the disclosure of auditors’ signatures on their reports is useful for assessing auditor quality at the individual level, thus contributing to the debate on the usefulness of having auditor identities on reports.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید