عنوان مقاله ترجمه شده:حریم خصوصی در اینترنت اشیا : مدل و چارچوب حفاظت
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Privacy in Internet of Things: A Model and Protection Framework
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Procedia Computer Science8
چکیده فارسی:یک شکل جدیدی از محاسبات ،شکل تکامل یافته ی تعداد گسترده ای از مجموعه ی متنوع سیستم های محاسباتی متعارف است که شامل ، سنسورها ،دستگاه ها ،تجهیزات ،نرم افزار و اطلاعات خدمات و برنامه میشود.این شکل جدید از محیط محاسباتی به نام اینترنت اشیا یا (IOT) شناخته میشود.پذیرش اینترنت اشیا سریع است و اشیا در حال تبدیل به عضو جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم و همچنین عناصر ضروری در فعالیت های روزمره کسب و کار و فرآیندها هستند.ویژگی های گسترده محیطی اشیا ،نگرانی های حفظ حریم خصوصی را به عنوان اشیایی مستقل به همراه درجه ای از اختیار در به اشتراک گذاشتن توانایی های خود ،و دانش به انجام رساندن توانایی های فردی و اجتماعی خود،بر انگیخته است.به این ترتیب حفظ حریم خصوصی مرکزی میشود و یک جنبه محاسباتی از اشیا را به ارث میبرد.کار ارایه شده در اینجا بر اساس مدل اینترنت اشیا به عنوان یک سیستم توزیعی تعاونی(CDS)است.این یک رویکرد نوین از تجزیه و تحلیل و مدل سازی مفاهیم و نگرانی های حریم خصوصی است.حفاظت از حریم خصوصی به عنوان یک فرم از مدیریت "حساسیت اطلاعات" در سطح تعامل ایجاد شده است.چارچوب مدیریت حفظ حریم خصوصی برای سیستم توزیع تعاونی در سطح تعامل ارایه شده است.برنامه استفاده از چارچوب توسط گسترش قرارداد پروتکل شبکه ،برای حمایت از حفظ حریم خصوصی سیستم توزیع تعاونی ،نشان داده شده است.
چکیده انگلیسی:A new form of computation is being evolved to include massive number of diverse set of conventional computing systems, sensors, devices, equipments, software and information services and apps. This new form of computing environment is known as the “Internet-of-Things” (IoT). The adoption of IoT is fast and the “things” are becoming integral part of people day-to-day life as well as essential elements in the businesses everyday activities and processes. Open characteristics of IoT environments raises privacy concern as “things” are autonomous with some degree of authority to sharing their capabilities and knowledge to fulfil their individual or collective tasks. As such privacy becomes central and an inherit computational aspect of the “things”. The work presented here is based on modelling IoT as Cooperative Distributed Systems (CDS). It proposes a novel approach of analysing and modelling privacy concepts and concerns. Privacy protection is captured as a form of “sensitive information” management at the interaction level. A privacy protection management framework for CDS at the interaction level is proposed. The application of the framework has been demonstrated by extending Contract Net Protocol (CNP) to support privacy protection for CDS.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید