عنوان مقاله ترجمه شده:حذف نویز تصویر مبتنی بر فیلتر میانگین غیرمحلی و آستانه نویز روش آن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Image denoising based on non-local means filter and its method noise thresholding
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201217
چکیده فارسی:فیلترهای میانگین غیرمحلی از تمامی خود پیش بینی ها و خود مشابهت های احتمالی که تصویر می تواند فراهم کند، استفاده می کند تا وزن های پیکسل برای فیلترینگ تصویر نویزدار را تعیین کند، با این فرض که تصویر شامل مقدار عظیمی از خود مشابهتی باشد. چون پیکسل ها به شدت همبسته هستند و نویز نیز معمولا مستقل و به طور دقیق توزیع می شود، میانگین-گیری این پیکسل ها منجربه جلوگیری نویز می شود که به موجب آن پیکسلی را ایجاد می کند که مشابه با مقدار اصلی می-باشد. فیلتر میانگین غیرمحلی نویز را حذف می کند و لبه ها را بدون از دست دادن ساختارها و جزئیات بسیار ریز تمیز می-کند. اما وقتی نویز افزایش می یابد، عملکرد فیلتر میانگین غیرمحلی آسیب می بیند و تصویر حذف نویزشده از مات بودن و از دست دادن جزئیات تصویر رنج می برد. این امر به این دلیل است که بخش های محلی مشابه برای پیداکردن وزن های پیکسل شامل پیکسل های نویزی بکار می رود. در این مقاله، ترکیب فیلتر میانگین غیرمحلی و آستانه نویز روش آن با استفاده از موجک ها برای حذف نویز بهتر تصویر پیشنهاد شده است. عملکرد روش یشنهادی با آستانه موجک، فیلتر دوطرفه، فیلتر میانگین غیرمحلی و فیلتر دوطرفه چند رزولوشن (چندمقیاسی) مقایسه شده است. دریافته شد که عملکرد روش پیشنهادی به لحاظ نویز روش، کیفیت بینایی، PSNR و شاخص کیفیت تصویر، نسبت به آستانه موجک، فیلتر دوطرفه و فیلتر میانگین غیرمحلی بهتر می باشد و نسبت به روش فیلتر دوطرفه چند رزولوشنی نیز بهتر/برابر می باشد.
چکیده انگلیسی:Non-local means filter uses all the possible selfpredictions and self-similarities the image can provide to determine the pixel weights for filtering the noisy image, with the assumption that the image contains an extensive amount of self-similarity. As the pixels are highly correlated and the noise is typically independently and identically distributed, averaging of these pixels results in noise suppression thereby yielding a pixel that is similar to its original value. The non-local means filter removes the noise and cleans the edges without losing too many fine structure and details. But as the noise increases, the performance of non-local means filter deteriorates and the denoised image suffers from blurring and loss of image details. This is because the similar local patches used to find the pixel weights contains noisy pixels. In this paper, the blend of non-local means filter and its method noise thresholding using wavelets is proposed for better image denoising. The performance of the proposed method is compared with wavelet thresholding, bilateral filter, non-local means filter and multi-resolution bilateral filter. It is found that performance of proposed method is superior to wavelet thresholding, bilateral filter and non-local means filter and superior/akin to multi-resolution bilateral filter in terms of method noise, visual quality, PSNR and Image Quality Index.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید