عنوان مقاله ترجمه شده:جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Cultural Aspects in Social Anxiety and Social Anxiety Disorder
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201017
چکیده فارسی:برای بررسی جنبه های فرهنگی در اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی (SAD)، نرخ شیوع، عبارات، و درمان اضطراب اجتماعی را در مکتوبات مورد بررسی قرار می دهیم چنان که این عوامل با فرهنگ، نژاد و قومیت مرتبط می باشند.ما بیشتر عواملی را که منجر به تفاوت در اضطراب اجتماعی بررسی بین فرهنگ های مختلف می شود، از جمله فردگرایی / جمع گرایی، درک از هنجارهای اجتماعی، خود پنداری، نقش های جنسیتی، و شناسایی نقش جنسیتی را بررسی می کنیم. بررسی ما حاکی از این است که شیوع و بیان اضطراب اجتماعی / SAD بستگی به فرهنگ بخصوص دارد. .بطور معمول فرهنگ های آسیایی پایین ترین میزان را نشان می دهند، در حالی که نمونه های روسی و ایالات متحده با بالاترین میزان از SAD مواجه هستند. kyofusho Taijin به عنوان یک بیان فرهنگی خاص از اضطراب اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است، اگر چه شواهد تجربی مرتبط با اعتبار این سندرم متناقض بوده است. اگر چه شواهد تجربی مرتبط با اعتبار این سندرم است. این گونه می توان نتیجه گرفت که نگرانی های اجتماعی فرد نیاز دارد تا در پس زمینه فرهنگی، نژادی، قومی و فردی به منظور ارزیابی کافی درجه و حالت اضطراب اجتماعی و اختلال اضطراب اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله ارتباط مستقیم با DSM-V آینده دارد. روش های جستجو برای بررسی کنونی مستلزم جستجو کامپیوتر کامل با استفاده از پایگاه داده های Pubmed و روان اطلاعات برای مقالات پس از انتشار از DSM-IV در سال 1994 منتشر شده است. به طور خاص، کلمات کلیدی مربوط به SAD (به عنوان مثال، "هراس اجتماعی" یا "اختلال اضطراب اجتماعی") با شرایط "فرهنگ" ترکیب شدند، "قومی *"، و "نژاد". ین رویکرد 602 مقاله را در بر داشت، که بدلیل ارتباط به موضوع فعلی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، کتابشناسی مقالات کلیدی، مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مراجع از 1965-1994 (به عنوان مناسب)، برای تکمیل لیست نهایی مرجع. در این بررسی، ابتدا، اختلافات فرهنگی را در مقیاسSAD، مدت زمانی که SAD بطول می انجامد (با تاکید بر مورد به خوبی تحقیق از TKS)، و پاسخ به درمان را مورد بررسی قرار می دهیم. بخش پایانی به بررسی عوامل کلیدی که باعث بروز SAD و اثرات بروز آن، و این که چگونه این مکانیسم کلیدی ممکن است توسط فرهنگ تحت تاثیر قرار گیرد، می پردازد. با بحث در باره ی مفاهیم این تحقیق مقاله را به اتمام می رسانیم.
چکیده انگلیسی:To examine cultural aspects in social anxiety and social anxiety disorder (SAD), we reviewed the literature on the prevalence rates, expressions, and treatments of social anxiety/SAD as they relate to culture, race, and ethnicity. We further reviewed factors that contribute to the differences in social anxiety/SAD between different cultures, including individualism/collectivism, perception of social norms, self-construal, gender roles, and gender role identification. Our review suggests that the prevalence and expression of social anxiety/SAD depends on the particular culture. Asian cultures typically show the lowest rates, whereas Russian and US samples show the highest rates, of SAD. Taijin kyofusho is discussed as a possible culture-specific expression of social anxiety, although the empirical evidence concerning the validity of this syndrome has been mixed. It is concluded that the individual's social concerns need to be examined in the context of the person's cultural, racial, and ethnic background in order to adequately assess the degree and expression of social anxiety and social anxiety disorder. This has direct relevance for the upcoming DSM-V.yielded 602 articles, which were evaluated for relevance to the present topic. Finally, bibliographies of key articles were inspected, as well as references from 1965–1994 (as appropriate), to augment the final reference list. In this review, we first discuss cultural differences in rates of SAD, in the form that SAD takes (emphasizing the well-researched case of TKS), and in treatment response. The final section examines key factors that generate SAD and affect its presentation, and discusses how these key mechanism may be influenced by culture. We end with a discussion of the implications of the review.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید