عنوان مقاله ترجمه شده:تکه تکه شدن و تخصیص سلسله مراتبی همزمان عمودی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده انرژی پیوندی در پایگاه داده های توزیع شده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Hierarchical simultaneous vertical fragmentation and allocation using modified Bond Energy Algorithm in distributed databases
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Applied Computing and Informatics14
چکیده فارسی:طراحی یک سیستم پایگاه داده توزیع شده موثر (DDBS) به عنوان یکی از چالش برانگیز ترین مشکلات در نظر گرفته می شود به دلیل عوامل متعدد وابسته که بر روی عملکرد آن تاثیر گذار هستند . تخصیص و تکه تکه شدن دو فرآیند هستند که کارآیی و صحت آنها می تواند عملکرد DDBS را تحت تاثیر قرار دهد . بنابراین ، تکه تکه شدن کارآمد داده ها و تخصیص قطعات در سراسر قسمت های شبکه به عنوان یک حوزه مهم پژوهشی در طراحی پایگاه داده های توزیع شده به شمار می آید . در این مقاله ما یک روشی را ارائه می دهیم که در آن به طور همزمان به تکه تکه شدن داده ها و تخصیص قطعات مناسب در سراسر شبکه خواهیم پرداخت . الگوریتم انرژی پیوندی (BEA) با اندازه وابستگی بهتری برای بهبود خوشه های تولید شده از این ویژگی ها مورد استفاده قرار می گیرد . این الگوریتم به طور همزمان خوشه هایی از این ویژگی ها را تولید می کند، هزینه تخصیص هر خوشه به هر کدام از این محل ها را مورد محاسبه قرار می دهد و هر کدام از این خوشه ها را به مناسب ترین محل تخصیص می دهد.
چکیده انگلیسی:Designing an efficient Distributed Database System (DDBS) is considered as one of the most challenging problems because of multiple interdependent factors which are affecting its performance. Allocation and fragmentation are two processes which their efficiency and correctness influence the performance of DDBS. Therefore, efficient data fragmentation and allocation of frag- ments across the network sites are considered as an important research area in distributed database design. This paper presents an approach which simultaneously fragments data vertically and allocates the fragments to appropriate sites across the network. Bond Energy Algorithm (BEA) is applied with a better affinity measure that improves the generated clusters of attributes. The algorithm simultaneously generates clusters of attributes, calculates the cost of allocating each cluster to each site and allocates each cluster to the most appropriate site.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید