عنوان مقاله ترجمه شده:توسعه یک دانش کامپیوتر- ویژه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Developing a Computer Science-specific Learning Taxonomy
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
19
چکیده فارسی:طبقه بندی بلوم از دامنه آگاهی و طبقه بندی SOLO در حال استفاده افزاینده در طراحی و ارزیابی آموزه هاست، اما در علوم کامپیوتر دارای نواقصی می باشند. این مقاله ادبیات رایج در طبقه بندی آموزشی و ئ استفاده شان در آموزش علم کامپیوتر را مرور می کند، بعضی مسائلی که پیش می آید را مشخص میکند، طبقه بندی جدیدی را مشخص می کند و بحث می کند که چگونه این مقوله می تواند در آموزه های کاربردگرا مانند برنامه نویسی استفاده شود.
چکیده انگلیسی:Bloom’s taxonomy of the cognitive domain and the SOLO taxonomy are being increasingly widely used in the design and assessment of courses, but there are some drawbacks to their use in computer science. This paper reviews the literature on educational taxonomies and their use in computer science education, identifies some of the problems that arise, proposes a new taxonomy and discusses how this can be used in application-oriented courses such as programming.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید