عنوان مقاله ترجمه شده:توسعه روستایی و حفاظت از محیط زیست از طریق استفاده از کودهای زیستی در کشاورزی: جایگزینی برای کشورهای توسعه نیافته؟
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Rural development and environmental protection through the use of biofertilizers in agriculture: An alternative for underdeveloped countries?
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Technology in Society10
چکیده فارسی:حرکت اقتصادی برخاسته از تولید و استفاده از دانش درونزای کشورهای توسعه نیافته یک عامل اساسی برای دستیابی به رفاه اجتماعی است. بنابراین، درک علم و فناوری در این کشورها مهم است، چگونه کاربرد توسعه می تواند مشکلات موجود در کشاورزی و نیازهایی غذایی را نشان دهد، و چگونه توسعه می تواند گزینه های پایدار را برای رشد و بهینه سازی پیشنهاد دهد. بعلاوه، بسیاری از کشاورزان در کشورهای توسعه نیافته در حال کاشت محصولات بر اساس محصولات بیوتکنولوژی هستند که از لحاظ اینکه چگونه این فعالیتها بر روی توسعه زندگیشان تاثیرگذار است حائز اهمیت می باشد، مخصوصا با توجه به سیاستهای به کار گرفته شده در مناطق کشاورزی. این مقاله یک مطالعه اکتشافی بر روی فهم تولیدکنندگان روستایی و تاثیر کودهای زیستی بر روی محیط زیست و زندگی آنها می باشد. این تحقیق بر اساس مطالعه تولیدکنندگان روستایی ایالت مورلوس در مکزیک است که از کودهای زیستی تولید شده از فناوری درون زا استفاده می کنند؛ برای مثال شامل کارگران خصوصی و مراکز تحقیقاتی دولتی است. نتایج به درک این کشاورزان و نیز چالشها و فرصتهایی که مناطق روستایی با آن روبرو می شوند و ارتباطات بین مشارکت کسب و کار، آموزش و برنامه ریزی و مدیریت با توجه به مدیریت این نوآوریها کمک می کند.
چکیده انگلیسی:Economic momentum of underdeveloped countries derived from the generation and application of their endogenous knowledge is an essential factor toward achieving social welfare. Thus, it is important to understand the development of science and technology within these underdeveloped countries, how the application of that development can address problems in agriculture and food needs, and how that development can offer sustainable options for growth and optimization. In addition, many small farmers in underdeveloped countries are already planting crops based on biotechnological products, which is significant in terms of how these activities influence the development of their lives, particularly with respect to the generation of policies aimed at farming areas. This paper is an exploratory study on the perceptions of peasant producers of the effects of biofertilizers on their environment and their lives. This research is based on a study of peasant producers of the State of Morelos, Mexico, who use biofertilizers produced from endogenous technological assets, i.e., that involve private actors and public research centers. The results facilitate understanding the perceptions of these peasants in addition to the challenges and opportunities that rural areas face and the connections between the involvement of business, academia and government in planning and administration with respect to the management of these innovations.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید