عنوان مقاله ترجمه شده:تنظیم بیان ژن AL2 و AL3 ویروس موزاییک طلایی گوجه فرنگی به کمک یک قالب آزاد بالادست
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Regulation of Tomato golden mosaic virus AL2 and AL3 gene expression by a conserved upstream open reading frame
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2009Virology9
چکیده فارسی:ویژگی مکانیزم تنظیمی ترجمه برای بیان ژن مکمل-سنس ویروس موزائیک طلایی گوجه فرنگی (TGMV) تعیین شده است. TGMV دو رشته ی mRNA به نام های رونوشت AL-1935 و AL-1629 را رونویسی می کند که هر دوی آن ها دارای قالب های آزاد AL2 و AL3 هستند. اما AL2 تنها از AL-1629 بیان می شود در حالی که AL3 از هر دو ناحیه بیان می گردد. سه کدون آغازین ترجمه ی AUG در بالادست هر دو ناحیه ی کدگذاری AL2 و AL3 و میان ناحیه ی غیرترجمه ای (UTR) از رونوشت AL-1935 قرار گرفته اند. ترجمه می تواند از اولین کدون AUG آغاز شود، که 122 اسیدآمینه ی انتهای C را در پروتئین AL1 (cAL1) مشخص می کند. آغاز ترجمه در این کدون AUG برای بیان پایین-دست AL2 و AL3 مهارکننده است. علت این امر بیشتر به این موضوع برمی گردد که کدون خاتمه ی cAL1 پس از کدون آغازین AUG برای ORF مربوط به AL2 قرار گرفته است. مکانیزمی که بوسیله ی آن AL3 از AL-1935 بیان می شود، هنوز ناشناخته است اما فاصله ی بین کدون خاتمه ی cAL1 و شروع AL3 پیشنهاد می کند که می تواند در شروع مجدد و/یا آغاز داخلی بیان دخالت داشته باشد. در مقابل، بیان AL3 از AL-1629 به احتمال زیاد به وسیله ی عبور سست ریبوزم اتفاق می افتد زیرا کدون آغازین AL3 قبل از کدون خاتمه ی AL2 قرار دارد. جهش در پروتئین cAL که کد کننده ی AUG در کورتوویروس، ویروس کرلی تاپ اسفناج ، منجر به کاهش کارایی می شود چون در دوره ی تاخیری کوتاهتری اندازه-گیری شده است. روی هم رفته این موضوعات پیشنهاد می کند که ژمینی ویروس از مکانیزم تنظیمی پس ترجمه ای برای تنظیم سنتز پروتئین های ویروسی که در همانندسازی و سرکوب دفاع میزبان اهمیت دارند، استفاده می کند.
چکیده انگلیسی:A translational regulatory mechanism for Tomato golden mosaic virus (TGMV) complementary-sense gene expression has been characterized. TGMV transcribes two mRNAs, AL-1935 and AL-1629 transcripts, both of which contain the AL2 and AL3 open reading frames. However, AL2 is only expressed from AL-1629 whereas AL3 is expressed from both. Three AUG translation initiation codons are located upstream of both the AL2 and AL3 coding regions, within the 5′-untranslated region (UTR) of the AL-1935 transcript. Translation can initiate at the first AUG, specifying the C-terminal 122 amino acids of the AL1 protein (cAL1). Initiation of translation at this AUG is inhibitory for the downstream expression of both AL2 and AL3. This is most likely due to the terminator codon of cAL1 being positioned after the AUG initiation codon for the AL2 ORF. The mechanism by which AL3 is expressed from AL-1935 is currently unknown but a gap between the cAL1 termination codon and the start of AL3 suggests that it may involve reinitiation and/or internal initiation. In contrast, expression of AL3 from AL-1629 most likely occurs via leaky ribosome scanning since the AL3 initiation codon occurs before the terminator codon of AL2. Mutation of the AUG encoding cAL1 in the curtovirus, Spinach curly top virus, leads to increased infectivity as measured by a shorter latent period. Together this suggests that geminiviruses use a post-translational regulatory mechanism to regulate the synthesis of viral proteins important for replication and suppression of host defenses.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید