عنوان مقاله ترجمه شده:تمرکز جمعیت فقیر و فقر مزمن ناشی از آن در بخش های غیر شهری می سی سی پی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:COMMUNITY CONCENTRATION OF POVERTY AND ITS CONSEQUENCES ON NONMETRO COUNTY PERSISTENCE OF POVERTY IN MISSISSIPPI
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2007Sociological Spectrum: MidSouth Sociological Association17
چکیده فارسی:در این مقاله ما به بررسی تفاوت ها در توزیع فضایی فقر در بخش های غیرشهری در می سی سی پی، و میزان تفاوت های که ممکن است به احتمال اینکه یک بخش غیر شهری به عنوان منطقه ای با فقر مزمن شناخته شود می پردازیم. این پژوهش با تقسیم جمعیت کم درآمد بخش بین کسانی که در محدوده آزاد (Open territory) و کسانی که در منطقه شهری و روستایی تعریف شده بر اساس آمار (برای مثال شهرهای کوچک، روستاها و شهرداری ها-مناطقی با دولت محلی-) ساکن هستند به پژوهش های پیشین کمک میکنند. فرض بر این است که هرچه میزان سهم جمعیت کم درآمد در یک بخش بیشتر باشد، احتمال اینکه یک بخش دچار فقر مزمن گردد بالا می رود. نتیجه نشان می دهد که در میان بخش هایی که فقر مشابهی را تجربه می کنند، آنهایی که تمرکز فقر بیشتری دارند احتمالا به عنوان مناطقی با فقر مزمن دسته بندی خواهند شد. نتایج همچنین نشان می دهد که تمرکز فقر مخصوصاً زمانی مشکل آفرین می گردد که افرادی با درآمد پایین در مناطق روستایی (کمتر از 2500 نفر) متمرکز شوند.
چکیده انگلیسی:In this article we examine differences in the spatial distribution of poverty within nonmetro counties in Mississippi, and the extent to which such differences might be related to the probability that a nonmetro county might be classified as persistently poor. This study contributes to the current literature by dividing the low-income population of the county between those residing in open territory and those within urban and rural census defined places (e.g., towns, villages, and municipalities). The premise is that the higher the share of the low-income population in a county residing within places, the higher the probability that the county will be persistently poor. The results indicate that, across counties with similar poverty rates, those with higher concentration of poverty are more likely to be classified as persistently poor. The results also show that concentration of poverty is especially problematic when low-income people are concentrated in rural places (less than 2,500 persons).
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید