عنوان مقاله ترجمه شده:تعریف، دسترسی، و توسعه موفق یادگیری الکترونیکی : دیدگاه سیستم های اطلاعاتی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Decision Sciences Journal of Innovative Education
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2006Decision Sciences Journal of Innovative Education19
چکیده فارسی:این پژوهش به پیشرفت درک چگونگی تعریف، ارزیابی، و توسعه موفق یادگیری الکترونیکی از دیدگاه سیستم های اطلاعاتی می پردازد. در معرفی موفق یادگیری الکترونیکی ، فرض بر این است که موفقیت کلی طرح ابتکاری وابسته به دستیابی موفق در هر یک از سه مرحله توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی : طراحی سیستم، سیستم ارائه و نتیجه گیری سیستم است. برای مطالعه این مدل، نسخه ای آنلاین از روش های کمی وابسته به دوره لیسانس برای تجارت دانشجویان با استفاده از استراتژی نمونه سازی توسعه داده شده است. چهار سیکل توسعه ترسیم شده، هر کدام از، طراحی، پیاده سازی، آزمایش و ارتقاء تشکیل شده اند. یافته های حاصل از این مطالعه با استفاده از مدل موفق پیشنهادی برای ارزیابی موفق یادگیری الکترونیکی مورد تایید قرار گرفته است. علاوه بر این، روش عمل پژوهش نیز انگیزه زیادی برای توسعه موفق یادگیری الکترونیکی از طریق فرآیند تکرار شونده تشخیص، برنامه ریزی عملیاتی، اقدام، ارزیابی، و یادگیری از خود نشان می دهد.
چکیده انگلیسی:This research advances the understanding of how to define, evaluate, and promote e-learning success from an information systems perspective. It introduces the E-Learning Success Model, which posits that the overall success of an e-learning initiative depends on the attainment of success at each of the three stages of e-learning systems development: system design, system delivery, and system outcome. To study this model, an online version of an undergraduate quantitative methods core course for business students is developed using a prototyping strategy. Four cycles of development are traced, each comprised analysis, design, implementation, testing, and enhancement. Findings from the study confirm the validity of using the proposed success model for e-learning success assessment. In addition, an action research methodology is also found to be avaluable impetus for promoting e-learning success through an iterative process of diagnosing, action planning, action taking, evaluating, and learning.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید