عنوان مقاله ترجمه شده:تحقیق ICT4D: بازخورد الگوی گذشته و آینده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:ICT4D research: reflections on history and future agenda
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2017Information Technology for Development25
چکیده فارسی:تحقیق در مورد استفاده از ICT ها برای توسعه بین المللی یا اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات جهت تحقیق توسعه محور (ICT 4D) دارای پیشینه 30 ساله می باشد. هدف این مقاله بررسی زمینه تحقیقاتی ICT4D در این مقطع مهم تاریخی با توجه به گسترش روز افزون ICT ها و با توجه به وجود رشته های مختلف در این حوزه تحقیقاتی می باشد. این مقاله در ابتدا به بررسی رویکرد هایی در مورد تاریخچه این موضوع در سه بازه از اواسط دهه 1980 تا امروز می پردازد. سپس بحث های مختلف در مورد الگوی تحقیقاتی آینده شامل انتخاب موضوع، نقش تئوری، موضوعات روش شناسی و چند رشته ای، و اثر تحقیق به طور دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند. در ابتدا تحقیق ICT4D در حوزه آکادمیک سیستم های اطلاعاتی کار خود را آغاز کرده اما این طور نتیجه می گیرد که رویکرد آینده بستگی به تعامل چند رشته ای بین محققان، مجریان و سیاست گذاران دارد.
چکیده انگلیسی:Research on the use of ICTs for international development, or information and communication technology for development (ICT4D) research, has a history going back some 30 years. The purpose of this paper is to take stock of the ICT4D research field at this important juncture in time, when ICTs are increasingly pervasive and when many different disciplines are involved in researching the area. The paper first provides some reflections on the history of the field broken down into three phases from the mid-1980s to the present day. This is followed by a detailed discussion of future research agenda, including topic selection, the role of theory, methodological issues and multidisciplinarity, and research impact. ICT4D research started largely in the academic field of information systems but it is concluded that the future lies in a multidisciplinary interaction between researchers, practitioners, and policy-makers.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید