عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیر معیارهای پیمانکاران بر روی موفقیت پروژه های ساخت و ساز، یک ارزیابی پس از ساخت و ساز
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The impact of contractors’ attributes on construction project success: A post construction evaluation
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013International Journal of Project Management10
چکیده فارسی:چکیده: وفقیت پروژه های ساخت و ساز یک مسئله بنیادین برای اغلب دولتها، کاربران و جوامع می باشد. در منابع و مراجعی که به موفقیت پروژه های ساخت و ساز، علل زمانی و سرریزهای هزینه در صنعت ساخت و ساز پرداخته اند، برخی منابع وجود دارند که پیمانکاران موفقیت پروژه را برجسته کرده اند. در حالیکه اغلب مطالعات معیار موفقیت پیمانکاران را از دیدگاه مناقصه، صلاحیت قبلی و یک درک گذشته (تاریخچه) طولانی مدت رتبه بندی می کنند، این مقاله هدف مطالعه تاثیر معیارهای پیمانکاران بر روی پروژه از یک دیدگاه ارزیابی بعد از ساخت و ساز را دارد تا فاکتورهای بحرانی موفقیت (CFSها) را که موفقیت پروژه ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند را شناسایی کند. در یک تلاش برای درک و بررسی در یک تلاش برای درک و بررسی این تاثیر، یک پرسشنامه نظرسنجی برای پی بردن به درک متخصصان از CFSهای پیمانکاران که به شدت بر روی موفقیت پروژه های ساخت و ساز تاثیر دارند، استفاده شده است. آنالیز فاکتور، 9 خوشه بنیادین مشخص کرد یعنی: 1- ایمنی و کیفیت؛ 2- عملکرد گذشته؛ 3- محیط؛ 4- جنبه های فنی و مدیریت؛ 5- منابع؛ 6- سازمان دهی؛ 7- تجربه؛ 8- اندازه و تیپ پروژه های قبلی و 9- فاینانس (مالی). روشهای رگرسیون لجستیک برای توسعه مدلهایی استفاده شدند که احتمال موفقیت پروژه را پیش بینی می کنند. فاکتورهایی همانند تاریخچه گردش مالی، خط مشی کیفیت، کفایت منابع نیروی کار و طرح، دفع زباله، اندازه پروژه های تکمیل شده قبلی و اعتبار شرکت مهم ترین فاکتورهایی هستند که موفقیت پروژه ها را تحت تاثیر قرار می دهند. با فرض اینکه موفقیت پروژه قابل تکرار می باشد، این یافته ها درک واضحی از عملکرد پیمانکاران ارائه می کنند و به طور بالقوه می توانند دانش موجود درباره موفقیت پروژه های ساخت و ساز را ارتقاء دهند.
چکیده انگلیسی:The success of construction projects is a fundamental issue for most governments, users and communities. In the literature that deals with construction project success and causes of time and cost overruns in the construction industry, there is some literature that highlights the role of the contractors in project success. While most studies rank contractors’ success attribute from tendering, prequalification, and a long term historical perception perspective, this paper aims to study the impact of contractors’ attributes on project success from a post construction evaluation perspective to identify what critical success factors (CSFs) that greatly impact the success of project. In an attempt to understand and investigate this impact, a questionnaire survey is used to establish construction professionals’ perception of CSFs of contractors that greatly impact on the success of construction projects. Factor analysis reveals nine underlying clusters namely :(i) safety and quality; (ii) past performance; (iii) environment; (iv) management and technical aspects; (v) resource; (vi) organisation; (vii) experience; (viii) size/type of pervious projects; and (ix) finance. Logistic regression techniques were used to develop models that predict the probability of project success. Factors such as turnover history, quality policy, adequacy of labour and plant resources, waste disposal, size of past projects completed, and company image are the most significant factors affecting projects success. Assuming that project success is repeatable, these findings provide clear understanding of contractors’ performance and could potentially enhance existing knowledge of construction project success.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید