عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیر فاکتورهای فیزیکی بر روی احساس امنیت مردم در بازار سنتی اصفهان
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Effect of Physical Factors on the Sense of Security of the People in Isfahan's Traditional Bazaar
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Procedia - Social and Behavioral Sciences10
چکیده فارسی:احساس امنیت یکی از مشخصات کارامد در یک ناحیه شهری است. یکی از این مکان ها در ایران بازار سنتی است که از سال های بسیار گذشته به عنوان قلب شهرهای سنتی فعال بوده است. هدف از این تحقیق مطالعه ی تاثیرات برخی از فاکتورهای فیزیکی، در بازار سنتی، بر روی احساس امنیت است. روش این مطالعه تحلیلی-توصیفی بود، و ما داده ها را از طریق نظرسنجی و پرسشنامه ها جمع آوری کردیم. سپس، آزمایش فریدمن برای تعیین سطح اهمیت و طبقه بندی فاکتورهای اصلی استفاده شد. نتایج یافته ها نشان می دهند که فاکتورهایی مانند شکل سقف و شباهت ظاهری اتاق ها بیشترین تاثیر را دارند و ارتفاع سقف حداقل تاثیر را بر روی احساس امنیت دارد.
چکیده انگلیسی:Sense of security is one of the efficient characteristics in an urban place. One of the sites in Iran is the traditional bazaar that has been active as the heart of traditional cities since many years ago. The purpose of this research is to study the effects of some of th e physical factors, in traditional Bazaar, on the sense of security. The method of this study was descriptive-analytical, and we co llected the data through survey and questionnaires. After, Friedman test was used to determine the level of significance and the classification of the main factors. The finding results show that factors like the shape of ceiling and the apparent similarity of rooms have the most influence and ceiling height has the least influence on the sense of security.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید