عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیر غلظت ATH بر خواص مکانیکی کامپوزیت پلی پروپیلن/آلومینیوم تری هیدرات (PP/ATH)
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Effect of concentration of ATH on mechanical properties of polypropylene/aluminium trihydrate (PP/ATH) composite
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Transactions of Nonferrous Metals Society of China9
چکیده فارسی:آلومینیوم تری هیدرات (ATH) به صورت گسترده به پلیمر پلی پروپیلن (PP) جهت ساخت کامپوزیت مقاوم در مقابل آتش اضافه می شود. مخلوط کامپوزیت آلومینیوم تری هیدرات و پلی پروپیلن نسبت به پلی پروپیلن خالص در مقابل آتش مقاوم تر است. ترکیب درصد دو سازنده در کامپوزیت نهایی بستگی به کاربرد آن دارد. بهبود مقاومت در برابر آتش چنین کامپوزیتی قبلا موردمطالعه قرار گرفته و در مقالات منتشر شده است، اما تاثیرات بر استحکام مکانیکی تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است. تاثیر غلظت آلومینیوم تری هیدرات بر استحکام مکانیکی کامپوزیت PP/ATH ارائه شده است. خواص کششی، خمشی و شکست موردمطالعه و بحث قرار گرفته است. از تست های آزمایشگاهی، فرمول بندی محاسباتی ASTM و روش المان محدود استفاده شده است. این نتیجه حاصل شده است که افزایش در مقدار ATH اثر معکوسی بر استحکام مکانیکی می گذارد.
چکیده انگلیسی:tract: Aluminium trihydrate (ATH) is being extensively added to polypropylene (PP) to make a fire retardant composite. Blends of PP/ATH composite are more fire resistant as compared to pure PP. Percentage proportion of both the constituents in the final composite depends upon the application. Improvement in the fire retardant properties of such composites have been studied and published in literature but effects on mechanical strength have not been addressed. The effect of concentration of ATH on the strength of PP/ATH composite was presented. The tensile, flexural and fracture properties were studied and discussed. Experimental tests, ASTM analytical formulae and finite element approach were used. It has been found that increase in ATH has an inverse effect on the mechanical strength.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید