عنوان مقاله ترجمه شده:تاثیر ارزیابی های حسابداری بر موقیعیت مالی و عملکرد کسب و کار در مورد دارایی های مشهود و نامشهود ثابت (غیر جاری)
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The Impact Of Accounting Estimates On Financial Position And Business Performance – Case Of Non-Current Intangible And Tangible Assets
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia Economics and Finance13
چکیده فارسی:صورتهای مالی نشان دهنده یک منبع اطلاعات بزرگ برای موقعیت مالی شرکت و برآورد عملکرد کسب و کار است.قضاوت مدیریت به پایگاه اطلاعاتی که در زمان قضاوت بدست آمده بستگی دارد.هر قضاوتی با توجه به سلیقه ذاتی انجام میشود بنابراین میتواند متفاوت باشد.دارایی های مشهود وغیر مشهود غیرجاری بخش قابل توجهی از دارایی های بسیاری از شرکت ها را نشان میدهد.فضای بسیار زیادی برای استفاده از برآورد های حسابداری به منظور تشخیص و اندازه گیری مواردی مانند دارایی وجود دارد. مدل تحقیق، نوسانات موقیعیت مالی و عملکرد شرکت را به عنوان یک نتیجه از برآوردهای مختلف حسابداری ثابت میکند.
چکیده انگلیسی:Financial statements represent a great source of information for company's financial position and business performance evaluation. Management judgment depends on the information base which is given at the time of judgement. Each judgement is by its nature subjective, so the results of the estimation can differ. Non-current tangible and intangible assets represent a s ignificant proportion of assets of many companies. There is a plenty of space for applying accounting estimates in order to recognise and measure such assets. The research model confirmed the volatility of financial condition and performance of a company as a result of different accounting estimates.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید