عنوان مقاله ترجمه شده:برهم کنش بین سیلیکون و پتاسیم نیترات برای بهبود تحمل به شوری در گندم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Interactive Effects of Silicon and Potassium Nitrate in Improving SaltTolerance of Wheat
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Journal of Integrative Agriculture11
چکیده فارسی:تخصیص مناسب مواد معدنی میتواند در جهت کاهش اثرات زیان بخش نمک و حفظ بهره وری محصول بخصوص در گیاهان گلیکوفیت که تحت اسرس شوری هستند ؛می تواند مفید و موثر باشد.کارهای ازمایشگاهی و گلخانه ای مطالعه حاضر درمرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان اذربایجان شرقی؛ایران ؛انجام شدو هدف از ان مقایسه اثرات بر همکنش سیلیکون و پتاسیم نیترات در کاهش صدمات ناشی از شوری در گندم(triticum aestivum) بود.درمرحله ی ازمایشگاهی سه کولتیوار گندم زمستانه با نام های پیشگام؛افاق و الوند بر روی کاغذ صافی استریل که با محلول های نمک 20-40-60-80و100 میلی مول بر لیتر خیسانده شده بود رشد داده شدند.نتایج نشان داد که در پاسخ رشدی کولتیوارهای گندم به غلظت های مختلف نمک تفاوت معنی داری وجود دارد. کولتیوار پیشگام به عنوان متحمل ترین کولتیوار به شوری شناخته شد و در مراحل بعدی مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.در مرحله گلخانه ای کولتیوار پیشگام به وسیله ی سیستم هیدروپونیک کشت داده شد و در معرض سطوح متفاوت NaCl(20-60 و 100 میلی مول بر لیتر)قرار داده شد و همزمان با سیلیکون (2/0 و 4 میلی مول بر لیتر که غلظت نهایی ان با استفاده از K2Sio3 بدست امد) و پتاسیم نیترات(0-5/0-1 و 2 میلی مول بر لیتر به صورت پاششی) مورد تیمار قرار گرفت.ازمایش به صورت فاکتوریل وبر اساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار طراحی شد.نتایج نشان داد که استرسشوری به طور معنی داری باعث افزایش تجمع پرولین و محتوی سدیم در بافت های گیاهی می شود در حای که جذب پتاسیم کاهش یافته و توسط گیاه تجمع می یابد.علاوه بر این وزن گیاه؛وزن صد دانه،محتوی نسبی اب برگ؛محتوی کلروفیل و فتوسنتز به طور معنی داری بر اثر اعمال سطوح مختلف NaCl تحث تاثیر قرار گرفتند.با این حال کاربرد بیرونی سیلیکون وپتاسیم نیترات جذب سدیم را کاهش و جذب پتاسیم را افزایش می دهد و به دنبال ان باعث افزایش وزن گیاهی،وزن صد دانه،عملکرد دانه،طول خوشه و نرخ فتوسنتز می شود.این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از کولتیوار متحمل به شوری در پاشش مناسب پتاسیم نیترات(2 میلی مول بر لیتر)و سیلیکون(4 میلی مول بر لیتر)در مرحله ی پنجهزنی اثرات امیدوار کننده ای را در دست یابی به عملکرد دانه بیشتر در زمین های شور دارد.
چکیده انگلیسی:Adequate regulation of mineral nutrients might be effective to ameliorate the deleterious effects of salts and help to sustain crop productivity, particularly in glycophytes, under salt stress. In this study, laboratory and greenhouse experiments were carried out at Agricultural and Natural Resources Research Centre in East Azerbaijan, Iran, to investigate the interactive effects of silicon and potassium nitrate in alleviating NaCl induced injuries in wheat (Triticum aestivum L.). In the laboratory experiment, three winter wheat cultivars Pishgam, Afagh and Alvand were grown on sterile filter paper moistened with 20, 40, 60, 80, and 100 mmol L NaCl solution. Results revealed that wheat cultivars were significantly different in their growth response to different concentrations of NaCl and Pishgam was found to be the most tolerant to NaCl stress, and used in the second part of study. In the greenhouse experiment, Pishgam was grown in a hydroponic system subjected to different NaCl levels (20, 60 and 100 mmol L -1 ) and treated by silicon (0, 2 and 4 mmol L -1 , final concentration in nutrient solution using K 2 SiO ) and potassium nitrate (0, 0.5, 1, and 2 mmol L -1 3 , foliar application). The experimental design was factorial based on a completely randomized design with three replications. It was found that NaCl stress significantly increased proline accumulation and sodium content in the plant tissues while decreased potassium uptake and accumulation by plants. Moreover, plant weight, 100-seed weight, relative water content, chlorophyll content, and photosynthesis were also significantly affected by varying levels of NaCl. However, exogenous application of silicon and potassium nitrate reduced sodium uptake, increased potassium and consequently improved plant weight, 100-seed weight, seed yield, ear length, and photosynthesis rate. This study suggested that utilization of the salt-tolerant cultivar (Pishgam) combined with proper foliar application of potassium nitrate (2 mmol L -1 ) and silicon (4 mmol L ) at the wheat booting stage might be a promising approach to obtain higher grain yield on saline lands. -1 -1
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید