عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی روش های اخیر شبه رنگ آمیزی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A Review on Recent Pseudo-Coloring Techniques
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
9
چکیده فارسی:شبه رنگ آمیزی عملی رایج در پردازش تصویر است که به منظور رنگی نمودن تصاویر سیاه و سفید یا بهبود رنگ های موجود یک تصویر با هدف افزایش کیفیت، تحقق نیازی بصری و برجسته سازی یک ویژگی خاص در تصویر مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله به بررسی روش های اخیر شبه رنگ آمیزی می پردازد که در آن ها تصویر رنگی به تصویری سیاه و سفید تبدیل می شود. روش هایی که در اینجا به آن ها می پردازیم شامل رویکردهای شبه رنگ آمیزی خودکار، نیمه خودکار و با تعامل کاربر است. در روش های شبه رنگ آمیزی با تعامل کاربر انتخاب تصویر مرجع و فرآیند انتقال رنگ بر عهده کاربر است، در حالی که در روش نیمه خودکار شبه رنگ آمیزی تنها انتخاب تصویر مرجع بر عهده کاربر می باشد. در رویکردهای خودکار شبه رنگ آمیزی، کاربر هیچ کاری انجام نمی دهد و تمام اعمال بصورت خودکار انجام می شوند. عملکرد روش های مختلف شبه رنگ آمیزی بصورت کیفی، بر اساس نتایج حاصله و مقادیر MOS مربوطه مقایسه شده اند و در هر دسته روش های مناسب شناسایی شدند.
چکیده انگلیسی:Pseudo-coloring, a common task in image processing is used to color a grayscale image or to modify an existing color image with an intention of enhancing visual quality, imparting a visual appeal and highlighting specific features in the image. This paper presents a review of recent pseudo-coloring techniques in which the color is transferred from a source color image to a grayscale one. The techniques that we discuss here include the user interactive, semi-automated and automated pseudo-coloring approaches. The user interactive pseudo-coloring methods demand a complete user effort in selecting the source image as well as in color transfer process, whereas the task of user in semi-automated pseudo-coloring approaches is confined only to the selection of source image. In automated pseudo-coloring approaches, the user does not take any effort since the whole process is automatic. The performance of various pseudo-coloring techniques has been compared qualitatively based on the corresponding colored results and MOS values, and thereby identify the appropriate methods in each category.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید