عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی ارزش تجاری منطق تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در مؤسسات تجاری اروپایی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Assessing business value of Big Data Analytics in European rms
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2017Journal of Business Research9
چکیده فارسی:در زمینۀ مدیریت استراتژیک، توانایی ها و ظرفیت های پویا (DC ) از قبیل مهارت و زیرکی سازمانی در جست و جوی برتری رقابتی، به عنوان سرآمد و مهمترین موضوع در نظر گرفته می شود. پژوهش اخیر ادعا می کند که تحقیق در خصوص ارزش تجاری IT ، دورنمای پویاتری را نیازمند می باشد. به طور خاص، زنجیرۀ ارزشمندی منطق تجزیه و تحلیل داده های بزرگ (BDA ) کشف نشده باقی می ماند. جهت بررسی ارزشمندی BDA، یک مدل مفهومی و ذهنی مبتنی بر یک درک و نگاهِ دانش محور و نظریه های مربوط به توانایی های دینامیک، پیشنهاد گردیده است. برای آزمایش تجربی این مدل، این مطالعه یک رونگری و بررسی دقیقی بر یک رنج وسیعی از 500 مؤسسۀ تجاری اروپایی و عوامل اجرایی تجاری و IT آنها را مورد ملاحظه قرار می دهد. نتایج نشان می دهند که BDA می تواند ارزشمندی تجاری را برای چندین مرحله از زنجیرۀ ارزش، فراهم کند. BDA می تواند از طریق مدیریت دانش و آگاهی، و همچنین تأثیر آن بر پروسه و برتری رقابتی، مهارت و زیرکی سازمانی را نیز ایجاد نماید. همچنین، این مقاله نشان می دهد که مهارت و زیرکی تا اندازه ای می تواند بین معلومات موجود و عملکرد، این اثر را در میان قرار دهد (سطح پروسه و برتری رقابتی). این مدل %77.8 تغییر و دگرگونی در برتری رقابتی را بیان می دارد. این مقالۀ فعلی، دلالت های نظری و عملی از این مطالعه و نیز محدودیت های آن را ارائه داده و معرفی می کند.
چکیده انگلیسی:In the strategic management eld, dynamic capabilities (DC) such as organizational agility are considered to be paramount in the search for competitive advantage. Recent research claims that IT business value research needs a more dynamic perspective. In particular, the Big Data Analytics (BDA) value chain remains unexploredTo assess BDA value, a conceptual model is proposed based on a knowledge-based view and DC theories. To empirically test this model, the study addresses a survey to a wide range of 500 European rms and their IT and business executives. Results show that BDA can provide business value to several stages of the value chainBDA can create organizational agility through knowledge management and its impact on process and competitive advantage. Also, this paper demonstrates that agility can partially mediate the effect between knowledge assets and performance (process level and competitive advantage). The model explains 77.8% of the variation in competitive advantage. The current paper also presents theoretical and practical implications of this study, and the study's limitations.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید