عنوان مقاله ترجمه شده:بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان،کارگروهی،و آموزش کارکنان بر روی تعهد سازمانی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Examining the Effects of Employee Empowerment, Teamwork, and Employee Training on Organizational Commitment
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia - Social and Behavioral Sciences9
چکیده فارسی:ایجاد تعهد سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل مهم برای اطمینان از اثربخشی سازمانی می باشد.دلیل آن این است که کارکنان متعهد می توانند در نهایت منجر به نتایج مطلوب سازمانی شوند.بر اساس بررسی هایی که در ادبیات این مقاله انجام شده است،اینگونه مشاهده شده است که تنها داده های محدودی در بخش آموزشی تعهد سازمانی وجود دارد.بنابراین ، این مطالعه با هدف اندازه گیری میزان تاثیر این سه عامل یعنی توانمند سازی کارکنان ، کار تیمی و آموزش کارکنان بر روی تعهد سازمانی در زمینه آموزش عالی مالزی انجام شده است.برای تحقق هدف اعلام شده، داده ها با استفاده از یک نظر سنجی آنلاین از 242 نفر از کارکنانی در دانشگاه های دولتی در شمال مالزی جمع آوری شده استداده های جمع آوری در و SPSS مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل(SEM) قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهند که توانمند سازی کارکنان دارای اثر مثبت چشمگیری در تعهد سازمانی دارد.تاثیر کار تیمی بر روی تعهد سازمانی نیز همچنین از لحاظ آماری به شکلی مثبت و معناداری ارزیابی شده است.در نهایت، یافته های ما تاثیرات مثبت آموزش کارکنان را بر روی تعهد سازمانی را تایید می کند.از این یافته ها انتظار می رود که منجر به ارائه پیشنهادات مفیدی برای مدیریت در بخش آموزش عالی در جهت بهبود تعهد سازمانی در میان کارکنان با تمرکز بر روی توانمند سازی،آموزش و کار گروهی کارکنان شود.
چکیده انگلیسی:Building organizational commitment among employees is one of the important factors for ensuring organizational effectiveness. This is because committed employees can lead to favourable organizational outcomes. Based on the review of literature, it is observed that there are limited data on organizational commitment in education sector. Therefore, this study aims to examine the effects of three factors namely employee empowerment, teamwork, and employee training on organizational commitment in Malaysian higher education context. To fulfil the stated objective, the data were collected using an online survey from 242 employees at the public universities in northern Malaysia. The collected data were analysed on SPSS and structural equation modelling (SEM). The findings indicated that employee empowerment has a significant positive effect on organizational commitment. The effect of teamwork on organizational commitment was also found to be positive and statistically significant. Finally, the findings confirmed that employee training has a significant positive effect on organizational commitment. These findings are expected to provide beneficial suggestions for the management in higher education sector to improve organizational commitment among their employees by focusing on employee empowerment, training, and teamwork.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید