عنوان مقاله ترجمه شده:بازده سهام و نرخ بهره در سراسر جهان: رویکرده داده های پانل
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Stock returns and interest rates around the World: A panel dataapproach
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016JournalofEconomicsandBusiness16
چکیده فارسی:ما به بررسی بازده سهام سه ماهه 21 اقتصاد توسعه یافته و 19 اقتصاد در حال توسعه از سال 1999 تا 2013 پرداختیم. در این مدت، میانگین بازده سهام سه ماهه 1.188٪ در اقتصادهای توسعه یافته در برابر 4.220٪ در اقتصادهای در حال توسعه است. رشد اقتصادی به شکل معناداری پایین تر بوده است و نرخ بهره در اقتصادهای در حال توسعه (توسعه یافته) کاهش (افزایش) یافته است. با استفاده از پانل های پویا، اثرات منفی معنادار آماری نرخ بهره بر بازده سهام در کشورهای توسعه یافته را پیدا کردیم، که سازگار با فرضیه جریان نقدی مورد انتظار است. در بازارهای در حال توسعه، با این حال، پرتفوی بازار جهانی تنها عامل تعیین کننده بازده سهام است. اثر متضاد تغییر نرخ بهره بر بازده سهام را می توان تا حدی به سیاست های پولی متفاوت و به بازار سرمایه بالغ تر ذاتی اقتصادهای توسعه یافته نسبت داد.
چکیده انگلیسی:We examine quarterly stock returns of 21 developed and 19 developing economies from 1999 to 2013. Over this period, mean quarterly stock returns of 1.188% in developed economies contrast to 4.220% in developing economies. Economic growth has been substantiallylower and interest rates have fallen (risen) in developed (developing) economies. Using dynamic panels, we find statistically significant negative effects of interest rates on stock returns in the developed countries, consistent with the expected cash flow hypothesis.In the developing markets, however, the world market portfolio is the sole determinant of stock returns. The contrasting effect of interest rates change on stock returns can be partially attributed to differing monetary policies and to the more mature capital markets inherent indevelopedeconomies.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید