عنوان مقاله ترجمه شده:اکسیداسیون حرارتی فیلم های غیرمتبلور و نازک فلزی Zr-Cu-Al-Ni
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Thermal oxidation of Zr–Cu–Al–Ni amorphous metal thin films
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Thin Solid Films5
چکیده فارسی:مراحل ابتدایی اکسیداسیون حرارتی فیلم های نازک و غیرمتبلور فلزی Zr-CuAl-Ni با استفاده از اسپکتروسکوپی فوتوالکترونی اشعه x، میکروسکوپ الکترونی و اسپکتروسکوپی پراش اشعه x مورد بررسی قرار گرفت. فیلم های به وجود آمده دارای اکسیزن پیوندی است که به پایداری فاز غیر متبلور کمک می کند. این اکسیژن پس از حرارت دیدن تا 300 درجه در مدت زمان های کوتاه (5 دقیقه) از سطح فصل مشترک جدا می شود. حرارت دهی تا 300 درجه در مدت زمان طولانی تر موجب تجزیه افقی و عمودی و تشکیل یک لایه سطحی اکسید شامل اکسیدهای Zr و Al می شود. تشکیل اکسید سطحی در ابتدا با نفوذ معکوس Cu و Ni و (<30 دقیقه) و سپس با نفوذ بیرونی Zr (>30 دقیقه) محدود می شود. خواص اکسیداسیون تطابق بسیاری با مشاهدات قبلی شیشه های فلزی Zr-Cu-Al-Ni داشت البته اختلافاتی مشاهده شد که می توان آن ها را با شکل هندسی منحصر به فرد فیلم های نازک و غیرمتبلور فلزی توجیه کرد.
چکیده انگلیسی:The initial stages of thermal oxidation for Zr–Cu–Al–Ni amorphous metal thin films were investigated using X-ray photoelectron spectroscopy, transmission electron microscopy and energy dispersive X-ray spectroscopy. The asdeposited films had oxygen incorporated during sputter deposition, which helped to stabilize the amorphous phase. After annealing in air at 300 °C for short times (5 min) this oxygen was found to segregate to the surface or buried interface. Annealing at 300 °C for longer times leads to significant composition variation in both vertical and lateral directions, and formation of a surface oxide layer that consists primarily of Zr and Al oxides. Surface oxide formation was initially limited by back-diffusion of Cu and Ni (b30 min), and then by outward diffusion of Zr (N30 min). The oxidation properties are largely consistent with previous observations of Zr–Cu–Al–Ni metallic glasses, however some discrepancies were observed which could be explained by the unique sample geometry of the amorphous metal thin films.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید