عنوان مقاله ترجمه شده:اهمیت استراتژیک رویه های منابع انسانی روی رضایت شغلی در بیمارستان های خصوصی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Strategic Importance of Human Resource Practices on Job Satisfaction in Private Hospitals
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Procedia - Social and Behavioral Sciences9
چکیده فارسی:این مطالعه قصد دارد تا رابطه ی بین رویه های مدیریت انسانی و رضایت شغلی کارمندان در شرکت های خدماتی خصوصا در بیمارستان ها را تعریف کند. این مطالعه قصد دارد تا تعاریف رضایت شغلی و مطالعات شرکتی را در چارچوب مورد بررسی کند و در ادامه نیز قصد دارد تا تاثیرات بین رضایت شغلی و آموزش، ارزش گذاری، برنامه ریزی شغلی، ارتباط، تعریف شغلی، پاداش دادن، فعالیت های با اولویت که دلالت به رویه های مدیریت منابع انسانی دارد را آشکار کند. بعد از آن، یک تحقیق انجام گرفته روی رویه های منابع انسانی مورد تحلیل قرار می گیرد. این مطالعه روی منابع انسانی کارمندی و کارگری که در 5 بیمارستان خصوصی منطقه ی Eskisehir کار می کردند انجام گرفت. روش نظرسنجی برای جمع آوری داده ی تحقیقی مورد استفاده قرار گرفت. برنامه ی SPSS 22 برای تحلیل داده ی جمع آوری شده مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل عوامل، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان (آلفای کرونباخ)، تحلیل همبستگی و تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی متغیرهای مرتبط به آمار توصیفی در این مطالعه ارائه می شوند.
چکیده انگلیسی:This study aims to define the relationship between practices of human resource management and job satisfaction of employees in service enterprises particularly within hospitals. It is aimed to investigate definitions of job satisfaction and corporate studies within framework and then to reveal the effects between job satisfaction and training, assessments, career planning, communication, work definition, awarding, preference activities which refer to practices of human resource management. Afterwards, a research conducted on human resource practices is analyzed. The study was conducted on white-collar and blue-collar human resources working in 5 private hospitals of Eskisehir Province. Survey method was used to collect research data. SPSS 22 program was used to analyze the collected data. Factor analysis, reliability analysis (Cronbachalphas), correlation analysis, and hierarchical regression analyses related to hypothesis tests were conducted to analyzed the data. Furthermore, mean and standard deviations of variables related to descriptive statistics are presented in the study
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید