عنوان مقاله ترجمه شده:انتخاب تامین کننده توسط آنتروپی و تیرگی TOPSIS شانون در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Supplier selection with Shannon entropy and fuzzy TOPSIS in the context of supply chain risk management
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia - Social and Behavioral Sciences10
چکیده فارسی:انتخاب تامین کننده فرایند یافتن تامین کنندگان مناسب، با قیمت مناسب، در زمان مناسب، با مقدار و کیفیت مناسب می باشد. هدف از این مقاله، انتخاب تامین کننده در زمینه تامین مدیریت ریسک زنجیره تامین می باشد. بنابراین 9 معیار کیفیت، تحویل به موقع، تاریخچه عملکرد و 6 ریسک در زنجیره تامین شامل خطر تامین، خطر تقاضا، خطر تولید، خطر تدارکات، خطر اطلاعات، و خطر زیست محیطی برای ارزیابی تامین کننده در نظر گرفته شده است. آنتروپی شانون به منظور اندازه گیری معیار و تیرگی TOPSIS به منظور رتبه بندی تامین کنندگان مورد استاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که که در بخش های جداگانه، مشکلات انتخاب تامین کنندگان، ریسک لازم مهمترین عامل می باشد.
چکیده انگلیسی:Supplier selection is the process of finding the right suppliers, at the right price, at the right time, in the right quantities, and with the right quality. The aim of this paper, is supplier selection in the context of supply chain risk management. Thus nine criteria of quality, on time delivery and performance history and six risks in the supply chain including supply risk, demand risk, manufacturing risk, logistics risk, information risk and environmental risk considered for evaluating suppliers. Shannon entropy is used for weighing criteria and fuzzy TOPSIS is applied for ranking suppliers. Findings show that, in the spare parts supplier selection problem, demand risk is the most important factor.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید