عنوان مقاله ترجمه شده:امنیت تعبیه شده/نهفته برای اینترنت اشیاء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Embedded Security for Internet of Things
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20116
چکیده فارسی:اینترنت اشیاء (IOT) به منظور شکل دادن محیط محاسباتی اشتراکی دربر گیرنده چندین دستگاه کوچک متصل بهم می باشد. IOT از نظر: اتصالات، بودجه انرژی، و توان محاسباتی محدودیت هایی را اعمال نموده که کاملاً با محدودیت های در نظر گرفته شده برای اصول استاندارد امنیتی در سیستم های توزیعی متفاوت هستند. به منظور بر طرف ساختن هر گونه مسئله امنیتی در حوزه IOT، شبکه ها و دستگاه ها را باید ایمن ساخت. در این مقاله با فرض برقرار بودن امنیت مطلوب در شبکه، تنها امنیت دستگاه تعبیه شده بررسی می شود. همانطور که مشهود بوده، وجود دستگاه های محاسباتی کوچک که منجر به حصول قابلیت «حضور همزمان در همه جا» در حوزه IOT شده تا حد زیادی در مقابل حملات امنیتی مختلف آسیب پذبر هستند. در این مقاله با استفاده از مفهوم محاسبات مطمئن موارد ذیل انجام می پذیرد: بررسی نیازمندی های امنیت تعبیه شده، ارائه راه حل های مناسب برای مقابله با حملات مختلف، و ارائه فناوری جدید برای مقاوم سازی دستگاه های تعبیه شده در برابر دستکاری های غیر مجاز. در این مقاله، مسئله ایمنی داده های در حال سکون/استراحت را نیز بررسی می کند. بررسی این موضوع معادل بررسی مسئله ایمنی بستر/پلتفرم سخت افزاری می باشد. در این مقاله، مسئله ایمن سازی داده های در حال انتقال نیز تا حدی مورد بررسی قرار می گیرد.
چکیده انگلیسی:Internet of Things (IoT) consists of several tiny devices connected together to form a collaborative computing environment. IoT imposes peculiar constraints in terms of connectivity, computational power and energy budget, which make it significantly different from those contemplated by the canonical doctrine of security in distributed systems. In order to circumvent the problem of security in IoT domain, networks and devices need to be secured. In this paper, we consider the embedded device security only, assuming that network security is properly in place. It can be noticed that the existence of tiny computing devices that form ubiquity in IoT domain are very much vulnerable to different security attacks. In this work, we provide the requirements of embedded security, the solutions to resists different attacks and the technology for resisting temper proofing of the embedded devices by the concept of trusted computing. Our paper attempts to address the issue of security for data at rest. Addressing this issue is equivalent to addressing the security issue of the hardware platform. Our work also partially helps in addressing securing data in transit.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید