عنوان مقاله ترجمه شده:الگوریتم انتقال انطباقی مبتنی بر اولویت برای دستگاه های پزشکی در شبکه های ناحیه بدنی (حسگر بدن) بی سیم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Priority-based adaptive transmission algorithm for medical devices in wireless body area networks (WBANs
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20157
چکیده فارسی:شبکه حسگر بی سیم راه حل های بسیار مقرون به صرفه ای را برای زیرساختارهای مراقبت بهداشتی ارائه می دهد. الگوریتم انتقال انطباقی به منظور کنترل بهره وری کانال طراحی شده است، که اندازه بسته را برطبق اختلاف در مقادیر نقطه ویژگی که شاخصه های سیگنال بیوپزشکی را نشان می دهد، تنظیم می کند. علاوه برآن، ما یک روش اولویت تنظیمی پیشنهاد کردیم که کیفیت خدمات را ضمن تضمین یکپارچگی سیگنال ارتقاء می دهد. تعداد زیادی شبیه سازی برای ارزیابی عملکرد انجام شد. همچنین ما از سیگنال های electrocardiogram (نوار قلب) و الکترومایوگرام به عنوان سیگنال بیوپزشکی مرجع برای تصحیح عملکرد استفاده می کنیم. از نتایج شبیه سازی، دریافتیم که میانگین تاخیر بسته طرح پیشنهادی در مقایسه با روش مرسوم تا 30% ارتقاء می یابد. همچنین نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی بهبود عملکرد چشمگیری را به لحاظ نرخ افت بسته های با اولویت زیاد حول 0.3%−0.9 % بدست می دهد.
چکیده انگلیسی:A wireless body area network offers cost-effective solutions for healthcare infrastructure. An adaptive transmission algorithm is designed to handle channel efficiency, which adjusts packet size according to the difference in feature-point values that indicate biomedical signal characteristics. Furthermore, we propose a priority-adjustment method that enhances quality of service while guaranteeing signal integrity. A large number of simulations were carried out for performance evaluation. We use electrocardiogram and electromyogram signals as reference biomedical signals for performance verification. From the simulation results, we find that the average packet latency of proposed scheme is enhanced by 30% compared to conventional method. The simulation results also demonstrate that the proposed algorithm achieves significant performance improvement in terms of drop rates of high-priority packets around 0.3%−0.9 %.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید