عنوان مقاله ترجمه شده:استفاده از نانومواد برای پایدارسازی خاک ضعیف
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Application Of Nanomaterial To Stabilize A Weak Soil
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20139
چکیده فارسی:بررسی های اندکی در مقالات روی کاربرد نانوتکنولوژی در زمینه ژئوتکنیک صورت گرفته است. از آنجایی که مواد معدنی متعدد خاک و سنگ نانومواد هستند و واکنش های شیمیایی آن ها در سطح نانومقیاس است، پتانسیل زیادی برای استفاده از این تکنولوژی در زمینه های مهندسی ژئوتکنیک مثل نشست، تزریق سیمان (دوغاب ریزی)، پایدارسازی خاک و غیره وجود دارد. در این مطالعه پایدارسازی خاک ضعیف با استفاده از نانومواد بررسی شد. خاک ضعیف از جاده بودیان در شمال ایران به دست آمد و به عنوان رس با شکل پذیری (پلاستیسیته) پایین رده بندی شد. پنجاه تست CBR در این مطالعه صورت گرفت. در اولین مرحله اثر آهک روی پایدارسازی خاک ضعیف بررسی شد. نتایج اثر اندک آهک در بهبود خاک را تایید کرد. در مرحله دوم اثر نانوسیلیکا روی پایدارسازی ترکیب خاک-آهک مطالعه شد. نتایج نشان دهنده اثر برجسته نانوسیلکا در ترکیب خاک-آهک بود که در آن افزودن نانوسیلیکا قدرت CBR خاک و ترکیب خاک-آهک را به ترتیب تا 21 و 5/7 برابر افزایش داد. اثرات زمان سخت شدن در این مطالعه ارزشیابی شد و نتایج نشان داد که قدرت CBR ترکیب خاک-آهک با افزودن نانومواد با سرعت بیشتری افزایش یافت. طراحی ترکیب بهینه برای پایداری سازی خاک ضعیف بودیان در این مطالعه به صورت 5 درصد آهک و 3 درصد نانوسیلیکای افزوده شده به خاک انتخاب شد.
چکیده انگلیسی:There are little investigations in the literature on the nanotechnology's application in the geothecnical field. Since, lots of soil and rock minerals are nanomaterial and their chemical reactions are in the nano-scale, there is a great potential for the use of this technology in different fields of geothecnical engineering such as seepage, grouting, soil stabilization and etc. In this study the stabilization of a weak soil was investigated using nanomaterial. The weak soil was obtained from Boodian Road in North of Iran and classified as low plasticity clay. Fifty CBR tests were conducted in this study. At the first step the effect of lime on the stabilization of the weak soil was investigated. The results proved a little effect of lime in the soil improvement. At the second step, the effect of nano-silica on the stabilization of the soil-lime mixture was studied. The results illustrated the important effect of nano-silica in the soil-lime mixture, in which adding nano-silica increased the CBR strength of the soil and soil-lime mixture up to 21 and 7.5 times respectively. The effects of curing time were also evaluated in this study and the results showed that the CBR strength of the soil-lime mixture increases more rapidly with adding nano-material. In this research, the optimum mixture design for stabilization of the Boodian weak soil was selected as 5% lime and 3% nano-silica added to the soil.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید