عنوان مقاله ترجمه شده:استراتژی سیستم های اطلاعاتی: گذشته، حال، آینده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Information systems strategy: Past, present, future?
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012Journal of Strategic Information Systems29
چکیده فارسی:هدف از این مقاله کمک به حوزه سیستم های اطلاعاتی استراتژیک آینده و هویت SIS می باشد. ما به نظریه نلسون درباره تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیکی برای تعریف دوباره حوزه SIS به عنوان یک سیستم انطباقی پیچیده (CAS) برای تکامل مشترک ICT و ظرفیت های سازمانی و مدل های تجاری می پردازیم تا بتوانیم ارزش های اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نماییم. در ادامه درباب مطالعات SIS در طول 33 سال گذشته بر اساس بررسی های جغرافیایی یک فراآنالیز صورت می گیرد و مشخص می گردد که بر خلاف آنچه که کتاب های معاصر مربوط به SIS می گویند که تغییر پارادایم (الگو) برای پرداختن به آشفتگی، تردید و پویایی توسعه یافته در چشم انداز های رقابتی به وجود آمده لازم است، حوزه تحقیقات SIS قابلیت لازم برای پیشرفت به جهت مقابله با چالش های چشم انداز های رقابتی ظهوریافته را به شکل مطلوبی دارا هستند. با ترسیم علم پیچیدگی و تئوری شبکه چهار اولویت برای توسعه این حوزه در آینده مشخص گردید. درک حوزه SIS به عنوان CAS برای تکامل مشترک تکنولوژی اجتماعی و فیزیک؛ اتخاذ پارادایم شبکه ای؛ دسترسی به دانش شبکه ها؛ و اتخاذ علم پیچیدگی به عنوان ابزاری بیانگر در SIS در خلال نظم و نظام موجود.
چکیده انگلیسی:The purpose of this paper is to contribute to the current discourse in the Strategic Information Systems (SIS) domain about the future and identity of SIS. We draw on Nelson’s theorisation of the co-evolution of Physical and Social Technologies to redefine the SIS domain as a Complex Adaptive System (CAS) for the co-evolution of ICT and organisational capabilities and business models to create social and economic value. We conduct a meta-analysis of the domain based on a longitudinal review of SIS research over 33 years, and contrary to contemporaneous SIS literature which suggests that a paradigm shift may be necessary to address the increased turbulence, uncertainty and dynamism in the emerging competitive landscape, we find that the SIS research domain has the requisite adaptive capacity to evolve gracefully to address the challenges of the emerging networked competitive landscape. Drawing on complexity science and network theory we identify four priorities for the development of the domain for the future: conceptualisation of the SIS Domain as a CAS for the co-evolution of Physical and Social Technologies; the adoption of the network paradigm; access to a science of networks; and adoption of Complexity Science as an articulation device within SIS and across disciplines.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید