عنوان مقاله ترجمه شده:استخراج دانش مشتری برای توسعه محصول جدید گردشگری و مدیریت ارتباط با مشتری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Mining customer knowledge for tourism new product development and customer relationship management
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010Elsevier-Expert Systems with Applications12
چکیده فارسی:در سال¬های اخیر گردشگری تبدیل به یکی از سریع¬ترین بخش¬های روبه رشد در اقتصاد دنیا تبدیل شده¬است و به طور گسترده¬ای تعامل آن در توسعه اقتصاد منطقه¬ای و ملی دنیا به رسمیت شناخته شده¬است. طراحی و توسعه محصول گردشگری در بسیاری از کشورها جزء فعالیت¬های مهم و به عنوان یک منبع رو به رشد از درآمدهای خارجی و داخلی تبدیل شده¬است. ازطرفی، مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد رقابتی است که صاحبان کسب وکار به منظور متمرکزماندن بر نیازهای مشتریان خود و یکپارچگی رویکرد مشتری محور درسراسر سازمان به آن نیاز دارند. بنابراین، این مقاله از الگوریتم استقرایی به عنوان یک متدولوژی برای قواعد انجمنی و تحلیل خوشه¬ای (دسته¬بندی¬شده) جهت استخراج داده¬ها، که برای دریافت دانش مشتری از مورد شرکت بین¬المللی تورهای فونیکس در تایوان اجرا شده¬است، استفاده می¬کند. استخراج دانش از نتایج کنکاش داده¬ها به عنوان طرح¬های دانش، قواعد و نقشه¬های دانش به منظور ارائه پیشنهادات و راه¬حل¬ها جهت شرکت موردنظر (مد نظر) برای توسعه محصول جدید و مدیریت ارتباط با مشتری نشان داده شده¬است.
چکیده انگلیسی:In recent years tourism has become one of the fastest growing sectors of the world economy and is widely recognized for its contribution to regional and national economic development. Tourism product design and development have become important activities in many areas/countries as a growing source of foreign and domestic earnings. On the other hand, customer relationship management is a competitive strategy that businesses need in order to stay focused on the needs of their customers and to integrate a customer-oriented approach throughout the organization. Thus, this paper uses the Apriori algorithm as a methodology for association rules and clustering analysis for data mining, which is implemented for mining customer knowledge from the case firm, Phoenix Tours International, in Taiwan. Knowledge extraction from data mining results is illustrated as knowledge patterns, rules, and knowledge maps in order to propose suggestions and solutions to the case firm for new product development and customer relationship management.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید