عنوان مقاله ترجمه شده:ارزیابی مشخصه های V-t ناشی از برخورد صاعقه در مناطق مختلف در خطوط انتقال
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Evaluation of V–t characteristics caused by lightning strokes at different locations along transmission lines
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Journal of King Saud University – Engineering Sciences11
چکیده فارسی:برخورد صاعقه در خطوط انتقال، منجر به تزریق یک جریان در محل اتصال می شود. درک عملکرد صاعقه بدون استفاده از یک برنامه شبیه ساز می تواند دشوار باشد. جهت توسعه داده های مناسب که برای بررسی این پدیده مورد نیاز است، یک نرم افزار قدرتمند PSCAD انتخاب شد. در این مقاله ، دو نقطه در امتداد خطوط انتقال، جهت مطالعه مشخصه ولتاژ- زمان (V-t) انتخاب شدند که هر کدام از این نقطه ها به طور جداگانه در معرض صاعقه قرار می گیرند. نقطه مفروض اول، جاییکه جریان صاعقه در نوک برج انتقال، وارد سیم محافظ می شود انتخاب شده است، در حالیکه نقطه مفروض دوم جایی انتخاب شده است که جریان خیز در نقطه ای بین دو برج که ماکزیمم میزان خمیدگی را دارد وارد سیم محافظ می شود. خمیدگی خطوط انتقال اخیرا با استفاده از PSCAP توسعه داده شده و شبیه سازی شده است. هم خطوط انتقال دارای خمیدگی و هم تزریق جریان ناشی از صاعقه به خوبی مدل سازی شده اند. گذر سریع جرقه و همچنین وقوع جرقه برگشت بررسی شد. نتایج نشان داد که خمیدگی خطوط انتقال تاثیر قابل توجهی روی جرقه و ولتاژ القایی در مقره های خط و همچنین خطوط فاز دارد. اثر اتصال برقگیر در ایستگاه های فرعی مورد بررسی قرار گرفت. جهت مینیمم کردن وقوع اورولتاژ ناشی از جرقه و متعاقبا جرقه برگشت در مقره ها ، یک برقگیر خط انتقال (TLA) مناسب طراحی شد.
چکیده انگلیسی:Lightning stroke causes a current injection into transmission lines at the point of contact. The lightning performance can be difficult to understand without using simulation programs. PSCAD a powerful software was selected to develop the appropriate data required to investigate this phenomena. In this paper, two points along transmission line are selected for studying voltage–time (V–t) characteristics when any of those points is subjected to lightning strokes separately. The first assumed point is taken when lightning current is injected to the shielding wire at the top of the transmission tower, while, the other assumed point is taken when surge current is injected to the shielding wire at maximum sag location in the mid-span between two towers. The sag of transmission line has been newly developed and simulated using PSCAD. Both transmission line containing sag as well as lightning injection current are modeled. Fast transient of flashover as well as back flashover occurrence is investigated. The results revealed that the sag of transmission line has considerable influence on flashover and induced voltages across line insulators and phase lines as well. The influence of connecting surge arrester in substations is investigated. A proper transmission line arrester (TLA) is designed in order to minimize the occurrences of overvoltages due to flashover and consequently back flashover across insulators
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید