عنوان مقاله ترجمه شده:ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات محیطی با استفاده از روش خاکستری مبتنی بر MCDM ترکیبی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Service supply chain environmental performance evaluation using Grey based hybrid MCDM approach
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
14
چکیده فارسی:سهم زنجیره تامین خدمات در رشد اقتصادی چشمگیر است و مشکلات مرتبط با تغییرات آب و هوا که اخیرا پیش آمده است سبب شده است که انتظار خدمات سبزتری را داشته باشیم. تمامی زنجریه تامین سبزتر خواهد بود اگر تامین کنندگان با نیازمندی های اصلی شرکت و مشتری ها خودشان را تطبیق دهند. از این رو ، ضروری است که هر سازمانی به طور مداوم به تجزیه و تحلیل و نظارت بر عملکرد سبز اعضای مختلف زنجیره تامین بپردازد. علاوه بر این مطالعات جامعی برای شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین تولید سبز انجام شده است. با این حال فقدان مطالعاتی برای شناسایی معیارها و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات وجود دارد. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات سبز مستلزم روش هایی با در نظر گرفتن عوامل کیفی و کمی است . بسیاری از روش های تصمیم گیری چند معیاری (MCDM) دارای اشکلاتی همچون ناتوانی برای ثبت ابهام واقع بینانه در تصمیم گیری (قضاوت انسانی) ، نداشتن قابلیت تطبیق پذیریبا سطوح مختلفی از اندازه گیری ، پیچیدگی محاسبات و جزئیات پیچیده نیازمندی ها ، که سبب می شود آنها برای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین محیطی نامناسب باشند. در این مقاله ، یک فریمورک (چهارچوب) خاکستری مبتنی بر ترکیب برای ارزیابی عملکرد محیطی زنجیره تامین خدمات به وسیله ادغام روش های مبتنی بر خاکستری با روش های ELECTRE و VIKOR درخواست داده شده است. دو مورد مطالعاتی برای درک اثر بخشی معیاری و روشی برای ارزیابی عملکرد محیطی زنجیره تامین خدمات در یک مفهوم در حال توسعه کشوری انجام شده است.
چکیده انگلیسی:Contribution of service supply chains to economic growth is significant and recent climate change issues expect services to be greener. The entire supply chain will be green if their suppliers adopt the requirements of the focal company and customers. Hence, it is essential that every organization constantly analyses and monitors the green performance of different members of the supply chains. Furthermore comprehensive studies have been carried out to identify criteria to evaluate green performance of manufacturing supply chain. However there is lack of studies to identify criteria and evaluate the performance of service supply chain. Service supply chain green performance evaluation necessitates methods to consider both qualitative and quantitative factors. Many conventional multi- criteria decision making (MCDM) methods have drawbacks such as inability to capture realistic fuzziness in decision making (human judgment), inadaptability to different levels of measurement, complexity in calculation and requirement of intricate details, which render them unsuitable for the task of environmental performance evaluation of service supply chains. In this paper, a grey based hybrid framework for evaluating the environmental performance of service supply chains is proposed by integrating grey based method with ELECTRE and VIKOR approaches. Two case studies were carried out to understand the effectiveness of criteria and method to evaluate environmental performance of service supply chains in a developing country context.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید