عنوان مقاله ترجمه شده:ارزیابی حساس آپوپتوزیس سلول بر اساس تشخیص فعالیت caspase-3 با سیگنال الکتروشیمیایی تقویت شده با اکسید گرافن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Sensitive cell apoptosis assay based on caspase-3 activity detection with graphene oxide-assisted electrochemical signal amplification
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Biosensors and Bioelectronics6
چکیده فارسی:این مقاله یک روش جدید برای ارزیابی های ساده ی آپوپتوزیس سلول با استفاده از تکنیک الکتروشیمیایی را گزارش می کند. در این مطالعه، فعالیت caspase-3 که با ولت متری پالس افتراقی (DPV ) به عنوان جایگزین روش اسپکترومتری مرسوم تشخیص داده شد ، به عنوان اندیکاتور آپوپتوزیس سلول به کار گرفته شد ، در این حال از پپتید استیله شده ی Ac-GGHDEVDHGGGC به عنوان سوبسترای بلوکه شده استفاده شد. در حضور casepase-3 ، پپتید بلوکه شده می تواند گروه های آمین آژاد کند که می تواند به صورت کووالانت با اکسید گرافن کونژوگه شود. بنابراین، مولکولهای متیلن بلوی فعال الکتریکی میتوانند از طریق استکینک π–π و میانکنش های الکترواستاتیک بیشتر به سطح الکترود متصل شوند. با استفاده از این روش جدید پیشنهاد شده ، می توان به تشخیص بسیار حساسی از caspase-3 با محدودیت تشخیصی پایین 0.06 pg/mL, دست پیدا کرد ، و یک روش تشخیص حساس برای آپوپتوزیس سلول ایجاد کرد. علاوه بر این ما با موفقیت از این روش جدید برای تشخیص آپوپتوزیس سلولی در سلول کارسینومای ریوی انسانی A549 بعد از القاء آپوپتوزیس استفاده کردیم .
چکیده انگلیسی:This paper reports a novel approach for the simple assays of cell apoptosis using electrochemical technique. In this study, caspase-3 activity, which was detected with differential plus voltammetry (DPV) as an alternative to conventional spectrometry approach, was employed as an indicator of cell apoptosis and, while an acetylated peptide Ac-GGHDEVDHGGGC was used as the blocked substrate. In the presence of casepase-3, the hydrolysis of blocked peptide might release active amine groups, which could covalently conjugate with graphene oxide. Therefore, electroactive methylene blue molecules could be further attached to the electrode surface through π–π stacking and electrostatic interactions. Using this proposed new method, a very sensitive detection of caspase-3 could be achieved with a low detection limit of 0.06 pg/mL, and a new method for sensitive detection of cell apoptosis was developed. Moreover, we have successfully used this new method to detect cell apoptosis with human pulmonary carcinoma A549 cell after apoptosis inducing.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید