عنوان مقاله ترجمه شده:ارائه ی روشی جدید برای شناسایی و جداسازیِ حمله ی گمراهی در شبکه ی سنسور بی سیم
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:To Propose a Novel Technique for Detection and Isolation of Misdirection Attack in Wireless Sensor Network
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Indian Journal of Science and Technology7
چکیده فارسی:پیاده سازی حمله ی گمراهی و تحلیل عملکرد شبکه ی پروتوکل LEACH، ارائه ی روش بر مبنای محلی سازی گرهبرای شناسایی و جداسازی حمله ی گمراهی، پیاده سازی روش های موجود و ارائه شده و مقایسه ی نتایج به لحاظ خروجی، تاخیر و مصرف انرژی. روش: در این روش، فرایندی جدید برای شناسایی و جداسازی حمله ی گمراهی در شبکه های سنسور بی سیم ارائه می شود. روش ارائه شده بر مبنای محل سازی گره می باشد که تاخیر به ازای هر هاپ در آن محاسبه می شود و گرهی که زمان های بیشینه ی تاخیر را افزایش می دهد می تواند به عنوان گره مخرب شناسایی شود. یافته ها: شبیه سازی برای الگوریتم پیاده سازی شده در NS2 اجرا می شود. این کار با در نظر گرفتن سطحی 800*800 متر انجام داده می شود و تعداد گره ها 20 است. ارزیابی شده است که خروجی شبکه باید افزایش یابد و مصرف انرژی و تاخیرِ گره های سنسور باید کاهش یابد.
چکیده انگلیسی:Objectives: To implement misdirection attack and analyze network performance of LEACH protocol; to propose node localization based technique to detect and isolate misdirection attack; to implement existing and the proposed techniques and compare the consequences in terms of throughput, delay and energy consumption. Method: In this manner, a novel procedure has been proposed for the detection and isolation of the misdirection assault in Wireless Sensor Networks. The proposed technique is based on node localization, in which delay per hop is counted and the node which is increasing delay maximum times which can be detected as a malicious node. Findings: The simulation of the planned algorithm is performed in NS2 by taking area of 800*800 meters and the numbers of nodes are 20. It has been analyzed that network throughput is to raise and the delay and energy utilization of the sensor nodes lessened.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید