عنوان مقاله ترجمه شده:اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Effect of Technical Barriers to Trade on Chinese Textile Product Trade
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008International Business Research7
چکیده فارسی:بیش از پنج سال از ورود چین به سازمان تجارت جهانی گذشته است. با کاهش مقررات موانع تعرفه¬ای و غیر تعرفه¬ای، بازار صادرات محصولات نساجی چین گسترش و سهم بازار افزایش یافته است، که توجه بسیاری از کشورهای جهان را جلب نموده است. برخی از کشورها محدودیت واردات را افزایش داده¬اند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد موانع تجارت پنهان و چالاک¬تر است، که به بزرگترین موانع صادرات محصولات نساجی کشور ما تبدیل شده¬اند. این مقاله به بررسی مفهوم و محتوای موانع فنی تجارت می¬پردازد، به جمع¬بندی وضعیت موانع فنی تجارت در زمینه محصولات نساجی امریکا، اروپا و ژاپن می¬پردازد، به تجزیه و تحلیل علل موانع فنی تجارت مربوط به شرایط صادرات محصولات نساجی چین و اثر موانع فنی بر تجارت می¬پردازد و در نهایت به بحث در مورد اقدامات برای مقابله با موانع فنی تجارت و مشکلات موجود بر سر راه صادرات محصولات نساجی چین می¬پردازد.
چکیده انگلیسی:It has been more than five years for China’s entry into WTO. With the decrease of regulations of tariff barrier and non-tariff barrier, the export market of Chinese textile products has been expanded and the market shares have been increased, which arouses great attention of many countries in the world. Some countries increase the limit of import. What should be noticed is the more covert and more agile trade barrier, which becomes the biggest barrier of export of our country’s textile products. This article reviews the concept and content of technical barriers to trade, concludes the condition of technical barriers to trade in the textile product field of America, Europe and Japan, analyzes the reasons of technical barriers to trade combining with Chinese textile product export condition and the effect from technical barriers to trade and finally discusses the measures of dealing with technical barriers to trade and existing problems of Chinese textile product export.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید