عنوان مقاله ترجمه شده:اثرپروتکلهای آموزشی ترکیبی پلایومتریک-دو سرعت و پلایومتریک-دو استقامت بر سرعت،قدرت انفجاری و تغییر جهت سرعت دویدن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Effect of Combined Plyometric-Sprint and Combined Plyometric-Resistance Training Protocols on Speed, Explosive Power and Change of Direction
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Indian Journal of Science and Technology8
چکیده فارسی:پیش زمینه / هدف: هدف از پژوهش حاضر بود تشخیص تاثیر شش هفته آموزش ترکیبی پلایومتریک-استقامت و پلایومتریک-سرعت در عناصر تناسب اندام در دانش آموزان پسر. روش ها / تجزیه و تحلیل آماری: 143 مرد در محدوده سنی 18 تا 22 سال به 3 گروه تقسیم شدند، آموزش پلایومتریک-دوسرعت (PST، N = 48)، آموزش پلایومتریک-دو استقامت (PRT، 47 نفر) و گروه کنترل (CG، N = 48). گروه تجربی به مدت 40 دقیقه در تمرین 2 روز در هفته، به مدت 6 هفته آموزش دیدند. قبل و بعد از آموزش،آزمایش بر روی ترکیب بدنی، سرعت، قدرت و چابکی مورد بررسی قرار گرفت.ANOVA وT-TEST مرکب برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته ها: نتایج همه اجزای این تحقیق نشان داد که هم PSTو PRT کاهش قابل توجهی در میانگین مقادیرنسبت به CG نشان دادند(P<0.05)، اما هیچ تغییری بین آنها دردو 30 متر 40 متر و 50 متر ثبت نشد (P<0.05).با این حال،در آزمون چابکی ایلینویس و پرش بلندایستاده ، PST به طور قابل توجهی کاهش بیشتر در مقادیر مختلف متوسط نسبت به تیم بازسازی PRT نشان داد (P<0.05). کاربردها / پیشرفتها: پروتکل های PST وPRTدر شتاب ، سرعت،قدرت و چابکی تاثیر داشتند. PST کاهش چابکی و افزایش قدرت انفجاری از تیم PRT، اما همان سرعت را نشان داد.
چکیده انگلیسی:Background/Objective: The objective of the current investigation was to distinguish the impact of six weeks of combined plyometric-resistance and combined plyometric-sprint trainings on the fitness elements among male students. Methods/Statistical Analysis: 143 males aged 18 to 22 years were categorized into 3 groups, Plyometric-Sprint Training (PST, n = 48), Plyometric-Resistance Training (PRT, n = 47) and a Control Group (CG, n = 48). The experimental groups trained for 40 min per workout 2 days a week, for 6 weeks. Before and after training, tests were assessed on body composition, speed, power and agility. ANOVA and paired t-tests were used for analysis. Findings: The outcomes of all the components of this investigation showed that both the PSTand the PRT revealed significantly greater reduction in the mean values than the CG (P˂0.05), but no change was recorded between them in 30 m, 40 m and a 50 m run (P˃0.05). However, in the Illinois agility test and standing long jump, the PST significantly exhibited greater declines in mean different values than the PRT (P˂0.05). Applications/Improvements: PRT and PST protocols have effectiveness for acceleration, speed, power and agility. PST showed reduction in agility and an increment in explosive power than PRT, but had same speed.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید