عنوان مقاله ترجمه شده:آیا ویتامین D اثر محافظت کننده بر پولیپ بینی انسان دارد:مظالعه ی هیستولوژیکی و ایمونوهیستولوژیکی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Does vitamin D have protective effect on human nasal polyposis: histological and immunohistochemical study
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Journal of Histology & Histopathology9
چکیده فارسی:زمینه: پولیپ بینی یک برآمدگی خوش خیم مخاط به داخل حفره ی بینی است که دارای منشاء چندفاکتوری می باشد. نشان داده شده است که ویتامین D دارای پتانسیل تحریک سیستم ایمنی است و می تواند به عنوان بازدارنده ی تکثیر سریع سلول عمل کند. هدف مطالعه: تعیین خاصیت ایمنی زایی و اثر احتمالی ویتامین D در جلوگیری از تکثیر سریع پولیپ بینی انسان. مواد و روش: 30 نفر بیمار انتخاب شده و در سه گروه مساوی تقسیم شدند.گروه اول (نمونه های سالم). گروه دوم بمدت 4 هفته مقادیر پایینی از ویتامین D (1000IU) را به صورت خوراکی دریافت کردند.گروه سوم مقادیر بالایی(4000IU) از ویتامین D را به صورت خوراکی در طول 4 هفته دریافت کردند. هر کدام از گروه های 2 و 3 خود به دو زیر گروه تقسیم شدند، زیرگروه B بیماران قبل از دریافت ویتامین D و زیرگروهA بیماران پس از دریافت ویتامین D.از همه ی افراد گروه بیوپسی(نمونه برداری از بافت زنده) برای تست های هیستولوژیکی و تعیین ایمونوهیستولوژیکی و تعیین بیان گیرندهای TOLL مانند انجام شد. نتایج: بیماران قبل از دریافت ویتامینD ( گروههای 2b , 3b) با علایم ظاهری مانند (درد چهره ای ، سردرد، سیاه شدگی بینی، تخلیه ی بینی، ترشح پشت بینی و اخلال در بویایی) و شواهد اندوسکوپیک لوند و مک کی مانند(پولیپ، ادم و تخلیه) ، تخریب اپیتلیوم تنفسی، تجمع مقدار زیادی از فیبرهای کلاژن در لامیناپروپیا و بیان بالای TLR-9 حاضر شدند. گروه دریافت کننده ی دوز بالای ویتامین D اپیتلیوم تنفسی تقریبا سالمی داشته و کاهش چشمگیری در علایم ظاهری و اندوسکوپیک نشان دادند. درصد تجمع کلاژن و بیان گیرنده یtlr-9 نیز به میزان چشمگیری کاهش یافت ولی این کاهش در مقدار کلاژن و بیان TLR-9 در دوز پایین ویتامین D چشمگیر نبود. نتیجه گیری: نقش ویتامینD در محافظت در برابر پولیپ بینی چشمگیر است بخصوص زمانیکه در دوزهای بالاتر استفاده می شود که باعث کاهش اندازه ی پولیپ بینی و بهبود علایم و نشانه های پولیپ می شود
چکیده انگلیسی:Background: Nasal polyps (NPs) are benign pedicled mucosal protrusions into the nasal cavity of multifactorial origin. Vitamin D has been demonstrated as having potential immunomodulatory activity and act as an antiproliferative agents. Aim of the work: To determine the possible antiproliferative effect and immunomodulatory activity of VD on human nasal polyposis. Material and methods: Based on thirty patients and divided equally into 3 groups. Group Ι (healthy subjects). Group ΙΙ were received low daily oral dose of VD(1000 IU) for 4 weeks. Group ΙΙΙ were received high daily oral dose of VD(4000 IU) for 4 weeks.Each group ΙΙ and ΙΙΙ divided into 2 subgroups; group b: patients with NP before taking VD and group a: patients with NP after taking. Nasal biopsies were obtained of all groups for histological examination and immunohistochemical detection of Toll-like receptors 9 expression. Results: patients of nasal polyps before VD taking (groups IIb and IIIb) presented with symptoms of Visual Analogue Scale, VAS score (facial pain, headache, nasal blockage, nasal discharge, post-nasal drip and olfactory disturbance) and endoscopic appearance of Lund and Mackey score (polypi, edema and discharge), damage of respiratory epithelium, extensive accumulation of collagen fibers in lamina propria and highly expressed TLR-9. The high dose VD group (IIIa) showed near normal respiratory epithelium, significant decrease (P<0.05) in all symptoms of VAS score, endoscopic appearance of Lund and Mackey score. The mean area % of submucosal accumulation of collagen fibers and TLR-9 expression were also significant decreased but decrease was insignificant (P<0.05) in the low dose VD group (IIa). Conclusion: VD participate significantly in protection against human nasal polyposis when used by high therapeutic dose, by reducing the size of nasal polyps, relieving the symptoms and signs of nasal polyposis.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید